REGULAMIN
1. Postanowienia ogólne

UWAGA: Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Serwis wymianka.co.uk opiera się na zasadach dobrowolności i poszanowania interesów wszystkich osób, które z niego korzystają.
Użytkownikami serwisu mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające w chwili rejestracji pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu wchodzić w stosunki zobowiązaniowe pozwalające na nabywanie i zbywanie własności. W razie utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych następuje wygaśniecie uczestnictwa przez osobę, której ono dotyczy.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z umowami zawieranymi przez użytkowników. W szczególności serwis nie odpowiada za prawdziwość wszelkich danych podawanych przez użytkowników, ich zdolności do zawierania umowy, jak również sposób wywiązania się z umowy.

2. Umowa zamiany ,sprzedaży

Serwis umożliwia użytkownikom zawieranie za jego pośrednictwem umów zamiany,sprzedaży. Przez umowę zamiany,sprzedaży każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy,lub zapłaty za przedmiot. W wypadku zamiany,sprzedaży, rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku oraz rzeczy przyszłych, dla przeniesienia ich własności niezbędne jest nadto przeniesienie posiadania rzeczy pomiędzy uczestnikami, co odbywać będzie się z wyłączeniem udziału serwisu.
Zawarcie umowy zamiany ,sprzedaży następuje poprzez złożenie względem siebie przez co najmniej 2 (dwóch) uczestników oświadczeń woli o zobowiązaniu się do przeniesienia własności rzeczy na drugiego uczestnika, w zamian takie samo oświadczenie tego uczestnika co do innej rzeczy, z uwzględnieniem innych postanowień umowy zamiany lub sprzedaży danej rzeczy .

3.Rejestracja i wystąpienie z serwisu

Warunkiem zostania uczestnikiem serwisu jest pomyślne ukończenie procedury rejestracyjnej przez osobę, która chce zostać użytkownikiem. W celu rejestracji osoba taka powinna wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, każda osoba chcąca zostać użytkownikiem, powinna potwierdzić prawdziwość danych zamieszczonych przez siebie w formularzu.
Po potwierdzeniu prawdziwości danych, na adres e-mail podany przez osobę podczas rejestracji,serwis prześle wiadomość elektroniczną, w której przekazane zostaną dalsze instrukcje niezbędne dla ukończenia procedury rejestracyjnej.
Po dokonaniu przez osobę ostatniej czynności rejestracyjnej, osoba staje się użytkownikiem serwiu.
Serwis uprawniony jest do czasowego zablokowania działalności użytkownika albo wydalenia go z serwisu, w związku z procedurą rejestracyjną, jeżeli:
a) dane podane przy rejestracji w oczywisty sposób nie są prawdziwe
b) pomimo wezwania przez serwis, osoba nie potwierdziła prawdziwości danych.


4. Profil użytkownika

Po zakończeniu czynności rejestracyjnych przez użytkownika, zostanie mu przyznany tzw. profil użytkownika, poprzez który będzie mógł dokonywać wszystkich tych czynności w ramach serwisu, dla których konieczne jest nabycie statusu użytkownika.
Poprzez profil użytkownik będzie mógł w szczególności zawierać umowy zamiany, oferować rzeczy, porozumiewać się z innymi użytkownikami oraz serwisem, a także dokonywać innych czynności wskazanych w profilu użytkownika.
W toku czynności rejestracyjnych użytkownik nabędzie:
-login (nazwę) , pod którą będzie występował w serwisie
-hasło do profilu użytkownika, dzięki któremu będzie mógł korzystać z profilu.

Login użytkownika będzie taki sam jak nazwa profilu użytkownika i nie bedzie on podlegal zmianie.
Login i hasło użytkownika osoba będzie mogła obrać dowolnie. Login powinien się odróżniać od loginów innych użytkowników , a także nie może zawierać treści obraźliwej, wulgarnej lub w jakikolwiek sposób sprzecznej z obowiązującym porządkiem prawnym. Hasło może zostać zmienione w każdym czasie, przy czym nowe hasło będzie obowiązywać dopiero wraz z zarejestrowaniem zmiany w serwisie.
Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie 1 (jeden) profil . Zakazane jest dokonywanie przez tego samego użytkownika z użyciem 2 (dwóch) lub większej ilości profili takich czynności, które sprzeczne byłyby z zasadami współżycia społecznego i naruszałyby lub mogłyby narażać interesy innych osób (jednostek) na szkodę. Profil uczestnika jest niezbywalny.
Z profilu może korzystać jedynie użytkownik, dla którego profil jest prowadzony albo osoba posiadająca do tego pełnomocnictwo udzielone przez użytkownika.

5.Osoby nie posiadające profilu użytkownika

Działalność serwisu jest jawna i powszechnie dostępna, z wyjątkami wskazanymi w regulaminie (dostęp do dokonywania poprzez profil dalszych czynności; dane zastrzeżone organizatora serwisu oraz dane, które ze względu na właściwość nie są przeznaczone dla publiczności; dane osobowe podmiotów związanych z serwisem; dane wprowadzone przez użytkownikow do serwisu jako wyłącznie dla ich informacji albo serwisu). Osoba nie posiadająca profilu użytkownika nie może zawierać umów wymiany, jak również wchodzić w jakiekolwiek stosunki prawne, w tym umowne, poprzez serwis z innymi osobami (jednostkami) lub serwisem do czasu skutecznego zakończenia procedury rejestracyjnej.
Osoba nie posiadająca profilu może jednak w sposób przewidziany przez serwis zapoznawać się z treścią zamieszczoną w serwisie oraz kontaktować się z serwisem.
W wypadku naruszenia lub narażenia zagrożenia, przez osobę nie posiadającą profilu użytkownika, postanowieniom regulaminu (w szczególności interesom serwisu lub innych osób z serwisem związanych) serwis, w szczególności w razie stwierdzenia, że osoba (jednostka) korzysta z oprogramowania odmiennego rodzaju niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe, dla podejmowania jakichkolwiek czynności w związku z serwisem (zwłaszcza tyczy sie to oprogramowań skanujących strony sieci Internet, pozwalających na samoistne, bez wiedzy i zgody serwisu, usuwanie jakichkolwiek danych innych osób (jednostek) związanych z serwisem, naruszających lub mogących naruszać zasady bezpieczeństwa działania serwisu lub też przewidziane przez serwis zasady dostępu do niego), zastosuje tzw. ban IP (brak możliwości ponownego korzystania z serwisu).

6.Korzystanie z serwisu przez użytkowników – postanowienia ogólne

Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, i opiera się zawsze na postanowieniach regulaminu. Każdy użytkownik ma w takim samym zakresie dostęp do całości serwisu przeznaczonej dla publiczności. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie takich warunków, które uniemożliwią użycie jego profilu osobom bez pełnomocnictwa.
W wypadku użycia profilu przez inną niż użytkownik osobę, bez względu na to czy posiadała ona pełnomocnictwo, odpowiedzialność za skutki tego użycia ponosi użytkownik.
Serwis składa się ze strony głównej, kategorii, panelu logowania użytkownika, systemu rejestracji oraz panelu kontaktowego.
Serwis zastrzega możliwość zmiany jego zawartości, jak również uzupełnienia lub zmiany przedmiotu działalności, bez podania powodów. W razie zmiany zawartości portalu lub jego przedmiotu działalności, złożone dotąd oferty zostaną usunięte z portalu, chyba że zmiany pozwolą na ich zachowanie. Ocena ostatniego należy wyłącznie do portalu i nie wymaga uzasadnienia.
Zmiana zawartości lub zmiana przedmiotu działalności portalu następuje po uprzednim poinformowaniu o tym publiczności, w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni od powiadomienia. Zmiana zawartości lub zmiana przedmiotu działalności serwisu nie upoważnia uczestnika, jak również innych osób, do jakichkolwiek roszczeń względem serwisu, z wyjątkiem wyrządzenia przez serwis szkody umyślnie. Poprzez zawartość serwisu rozumie się co najmniej 1 (jedną)kategorię tematyczną wyodrębnioną przez serwis, dla składania tam przez uczestników ofert zamiany rzeczy określonego rodzaju. Użytkownik kontaktuje się z serwisem oraz innymi użytkownikami poprzez swój profil. W innym wypadku przyjmuje się, że osoba nie jest użytkownikiem. Z serwisem użytkownik kontaktuje się poprzez adresy e – mail, podane w innej części regulaminu lub w serwisie. Z innymi użytkownikami użytkownik kontaktuje się poprzez adres e – mail, podany w ich profilu albo poprzez pocztę elektroniczną działającą wewnątrz serwisu.

7.Rzeczy niedopuszczalne w ofertach zamian

Niedopuszczalne jest przedstawianie w serwisie do wymiany ,sprzedaży, wszelkich rzeczy, którymi uczestnik jej przedstawiający nie może rozporządzać.
Niedopuszczalne jest przedstawianie w serwisie do wymiany następujących rzeczy:
-mogących prowadzić do naruszenia dóbr osobistych innych osób, jak również ważnych interesów prywatnych;
-mogących wywołać zakłócenie spokoju publicznego; -obrażających dobre obyczaje;
-których posiadanie lub inny z nimi związek faktyczny jest zakazany przez prawo;
-które naruszają lub mogą naruszyć prawa autorskie albo własność intelektualną;
-zwierząt;
-wszelkiego rodzaju środków użycia wewnętrznego (np. alkohol, środki odurzające, leki), z wyjątkiem tych przeznaczonych do obrotu wolnego, bez względu na posiadanie przewidzianych prawem zezwoleń (np. koncesji);

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nim przedstawione.
Serwis zastrzega prawo do usunięcia każdej rzeczy , której przedstawianie jest niezgodne z regulaminem, albo jest to zasadne z innych względów.
W wypadku, w którym użytkownik co najmniej dwukrotnie przedstawi w serwisie do wymiany ,sprzedaży, rzecz usuniętą wcześniej przez serwis albo niedopuszczalną zgodnie z regulaminem, serwis będzie uprawniony do usunięcia konta .

UWAGA: Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu w całości.